قصه‌گوی حکمت به زبان موسیقی
متأسفانه ارتباطات آشفته ما با موسیقی و هنر غربی نیز از آغاز تا امروز منجر به این نشده است که این درک زبانی از موسیقی جا بیفتد و بتوانیم موسیقی بدون کلام را فهم کنیم و با زبان آن هم‌زبانی ورزیم.
 
 
 
 

درباره ما       تـمـاس ما

Copyright © 2011 « Nafar . net » All Rights Reserved